Kategorie

Informácie

Výrobci

CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo. V žiadnom prípade neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu. Všetci pracovníci HDmobil s.r.o., ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi. Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky. Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami, stačí ich vypnúť v nastavení vášho konta, prípadne nás o tejto skutočnosti stačí informovať e-mailom. Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie Vami vloženého príspevku alebo všetkých vložených príspevkov z Vášho konta e-mailom. Takisto nás môžete kedykoľvek požiadať o zmazanie vášho konta a histórie objednávok e-mailom, písomne alebo osobnou návštevou.

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu HDmobil.sk
HDmobil s.r.o.
Mlynská 1472/71
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 50 002724
IČ DPH: 212 0163 628
IBAN: SK33 0900 0000 0050 7839 9392
Zápis v Obchodnom registri SR vedený Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 32156/P
Orgán Dozoru: Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na svojom webovom sídle www.HDmobil.sk.

2. Sprostredkovateľ
Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9
975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, dobierková suma.

3. Účel spracúvania osobných údajov
• Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm. b).
• Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
• Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
• Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.HDmobil.sk
• Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
• Zasielanie noviniek a akcií na internetovom obchode www.HDmobil.sk, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov
• Fakturačné údaje - meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO a DIČ
• Údaje pre doručenie - meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia
• Kontaktné údaje:
• Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru kuriérskou službou.
• Adresa elektronickej pošty (e-mail) - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom.
• Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov
Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté
Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru kuriérskou službou.

7. Zverejnenie údajov
Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby
• Zákazník firmy HDmobil s.r.o. - dotknutá osoba / dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú/v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "dotknutá osoba"), je povinný uviesť pri registrácii konta do internetového obchodu iba úplné a pravdivé údaje.
• Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
• Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
• Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom, alebo osobnou návštevou v sídle spoločnosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
• Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
• Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
• Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
• Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
• Likvidáciu jej osobných údajov
• Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.
• Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti (odkaz na podmienky spracovania osobných údajov a poučenie subjektu nájdete na https://www.hdmobil.sk/sk/content/7-gdpr-ochrana-osobnych-udajov).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou: HDmobil s.r.o. Mlynská 1472/71, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 50 002 724, zapísaný Obchodný register SR vedený Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 32156/P, Dodávateľ je platcom DPH(ďalej len "Predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.HDmobil.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Kupujúci"),ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.HDmobil.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

1.3.  Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.5.Zmluvou uzavretou na diaľku sa podľa hore cit. zákona č. 102/2014 Z. z. rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

1.6. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.HDmobil.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

1.7. Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb (spotrebiteľom), sa nevzťahujú ustanovenia čl. VII. "Záruka, servis a reklamácie" a čl. VIII. " Vrátenie tovaru - odstúpenie od kúpnej zmluvy a nemožnosť odstúpenia od zmluvy" Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

1.8.Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť bude pre Kupujúceho potvrdená na základe otázky Kupujúceho, resp. Predávajúcim vo forme telefonického kontaktovania Kupujúceho alebo prostredníctvom oznámenia o prijatí objednávky Kupujúceho, ktoré mu bude zaslané na uvedený e-mail.

II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Potvrdzujem objednávku s povinnosťou platby". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež čas a spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.3. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.

2.4. Po tom ako Kupujúci odošle objednávku, Predávajúci mu najskôr zašle informatívny e-mail o tom, že objednávka bola prijatá do elektronického systému Predávajúceho, spolu s údajmi o predávajúcom, Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom a formulárom na odstúpenie od zmluvy, ktorý si Kupujúci môže zároveň priamo stiahnuť aj z internetovej stránky Predávajúceho www.HDmobil.sk Reklamácia Odstúpenie od zmluvy. Toto oznámenie má len informatívny charakter a nemá povahu záväznej akceptácie objednávky.

2.5. Až keď si Predávajúci overí dostupnosť tovaru,platnosť cien a termín dodania tovaru požadovaného Kupujúcim, oznámi telefonicky alebo zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke druhý e-mail, ktorý predstavuje záväznú akceptáciu objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia").V prípade zistenia vyššej ceny má Predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následnou akceptáciou objednávky zo strany Predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.

2.6. Kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia akceptácie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim. Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácii objednávky.Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak sa v e-shope vyskytli dodacie lehoty dlhšie ako 30 dní, Kupujúci musí vyslovene súhlasiť s tým, že bol informovaný o dodacej lehote dlhšej ako 30 dní. Formou zaslania e-mailu Kupujúcemu so žiadosťou o odsúhlasenie tejto dlhšej dodacej lehoty ako podmienky na vznik zmluvného vzťahu. v takom prípade je potrebné spätné potvrdenie Kupujúcim rovnako e-mailom o tom, že s dlhšou dodacou lehotou súhlasí.

2.7. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho- množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

2.8.  Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru Kupujúcemu, príp. iné údaje.

2.9. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho.

III. Práva a povinnosti Predávajúceho

3.1 Predávajúci je povinný:

a. dodať na základe objednávky potvrdenej Predávajúcim Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b. zabezpečiť aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c. odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návod v slovenskom jazyku, príp. českom jazyku, ktorý bude odoslaný spolu s tovarom alebo ktorý bude možné stiahnuť priamo pri objednanom produkte, daňový doklad).

3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má pred záväzným akceptovaním objednávky právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný e-mailom príp. aj telefonicky.

3.4 Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť Kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru, a to v prípadoch, keď je dodávka tovaru Kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.

IV. Práva a povinnosti Kupujúceho

4.1 Kupujúci je povinný:
a. prevziať zakúpený alebo  objednaný tovar,
b.zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
d. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

V. Kúpna cena a platobné podmienky

5.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 5.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

5.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.HDmobil.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.( Pri tovare kde  nie je možný odpočet DPH suma DPH  nie je v procese objednávky vyčíslená a v tomto prípade sa tovar predáva osobitnom režime DPH 0% podľa  § 66 zákona č. 222/2004 z.z ( 0% DPH)

5.3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.
Prehľad možných spôsobov úhrad tovaru a ich ceny:
a)  prepravné náklady kuriérom DPD po celej SR spolu 4,30 € s DPH vrátane dobierky (bez dobierky 3,40€)
b) prepravné náklady kuriérom DPD po celej CR spolu 6,90 € s DPH
c) prepravné náklady 1.triedou po celej SR spolu 2,90 € s DPH
d) prepravné náklady Zásielkovňa po celej SR spolu 2,50 € s DPH
e) prepravné náklady Zásielkovňa po celej CR spolu 3,60 € s DPH
f) pri prevzatí tovaru na predajni , 0€ s DPH
Pokiaľ Kupujúci neuhradí objednávku do 3 dní, môže byť objednávka Predávajúcim automaticky zrušená.

5.4. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

5.5. V kúpnej cene podľa bodu 5.2. Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru.Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v čl. V. - Podmienky dodania tovaru Všeobecných obchodných podmienok.

5.6. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 14 dní od oznámenia rozhodnutia Kupujúceho, a to na účet Kupujúceho, ktorý zašle e-mailom na hdmobil@hdmobil.sk.

 • Platobná brána TrustPay predstavuje jednoduchý a bezpečný spôsob platby online. Platobná brána je pod dohľadom Národnej banky / číslo oprávnenia FCA UK, č. 900705 /. Po výbere platobnej možnosti budete presmerovaný na stránku banky. Pri platbe kartou je potrebné zadať údaje z platobnej karty. Vaša platba bude pripísaná behom pár minút. Týmto spôsobom zaplatíte platobnou kartou cez internet alebo rýchlym on-line bankovým prevodom. Tento spôsob platby nie je spoplatnený.
 • Predávajúci HDmobil s.r.o je platcom dane - Pri produktoch kde nie je daň (DPH) vyčíslená nie je možný odpočet dane. Tento tovar sa predáva v osobitnom režime DPH 0%. Osobitný režim DPH, § 66 ods. 1, písm. c) podľa zákona č. 222/2004 Z. z.o dani z pridanej hodnoty (0% DPH).
 • Viac informácií nájdete nainternetovej stránke : www.trustpay.sk/
  V prípade potreby neváhajte kontaktovať: podpora@trustpay.eu

5.7. V prípade, ak Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

5.8.  Spôsoby platieb: platba na dobierku, platba kartou, platba bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, v hotovosti pri osobnom odbere.

VI. Dodacia lehota a podmienky dodania  tovaru

6.1.Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho www.HDmobil.skpri príslušnom tovare v katalógu tovarov. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni. V prípade, že sa pri tovare nenachádza dodacia lehota a tovar je skladom, Predávajúci ho vyexpeduje bez zbytočného odkladu, v čo najkratšom možnom čase, potomako preverí jeho dostupnosť. V niektorých prípadoch od pripísania sumy za tovar na účet Predávajúceho pri platbe vopred.

6.2.Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim uhradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením akceptácie predávajúceho Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

6.3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

6.4. Ak Predávajúci objednaný tovar nedodá ani v dodatočnej primeranej lehote a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný mu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru, resp. náhradného termínu dodania, na ktorom sa vzájomne dohodli.

6.5. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

6.6. Dodanie tovaru bez objednaných služieb alebo bez základných inštalácií je v pracovných dňoch pondelok až piatok od 8:00 do 17:00 hodín.

6.7. Možnosti doručenia tovaru a poplatky za tieto služby (platí pre celú SR):

 • a) Doprava kuriérom na adresu určenú Kupujúcim, 3,40€ s DPH bez služby dobierka.
 • b) Osobný odber tovaru v predajni - 0 EUR. Odber možný po telefonickej alebo e-mailovej dohode.
 • c) prepravné náklady 1.triedou po celej SR spolu 2,90 € s DPH

6.8.Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru:
Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky Kupujúceho Predávajúcim. V prípade, ak Kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar riadne neprevezme, vzniká Predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.Po neprevzatí tovaru zo strany Kupujúceho je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. V prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru.

6.9. V prípade, ak Predávajúci dopraví tovar Kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve Kupujúcim, Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať zápis o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tohto tovaru je povinná predložiť Predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia a skladné.

6.10. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že Kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí, je Kupujúci oprávnený tovar odmietnuť prevziať a vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Odporúčame dodržať uvedený postup, nakoľko Predávajúci môže po doručení takéhoto záznamu  a po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať Kupujúcemu nový tovar. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak Kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra – daňový doklad, je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom a slúži zároveň ako dodací list a záručný list, pokiaľ nie je k objednanému tovaru doložený osobitný záručný list výrobcu.

6.11. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovacou spoločnosťou, za oneskorené dodanie tovaru z dôvodu nesprávne uvedenej adresy prijímateľa Kupujúcim pri vyplnení formulára pri objednávke tovaru, resp. registrácii užívateľa, za poškodenie zásielky doručovacou spoločnosťou, za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré Predávajúci nemohol ovplyvniť.

VII. Záruka, servis a reklamácie

7.1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa platného Reklamačného poriadku. Informácie o adrese autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie bydlisku Kupujúceho alebo iný postup doporučený naším predajcom, Predávajúci zašle na vedomie Kupujúcemu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

7.2. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR (ust. § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka) alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.HDmobil.sk alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov okrem firemných zákazníkov, ktorí pri objednávke uviedli IČO/, DIČ/, IČ DPH, kde je stanovená záruka 12 mesiacov, ak nie je uvedené inak.Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

7.3. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň  záruka a bol zakúpený u Predávajúceho. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti.
Záruka sa nevzťahuje na chyby, o ktorých bol Kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený Predávajúcim alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

7.4. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

 • Odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentami (reklamačný formulár,kópia faktúry,reklamovaný tovar kompletný ako bol doručený) poštou / kuriérom na adresu Predávajúceho:
  HDmobil s.r.o. , Mlynská 1472/7, 09301 Vranov nad Topľou

7.5. Kupujúci môže pri reklamácii využiť služby klientskeho centra Predávajúceho na telefónnom čísle Tel.: +421 950 347 347

7.6. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť Predávajúceho o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim.

7.7. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

7.8 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie,Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7.9. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim.

7.10. V prípade reklamácie, keď Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u Predávajúceho, dopraví Predávajúci opravený tovar Kupujúcemu na vlastné náklady.

7.11. Počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby tovaru po predložení: K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. včítane všetkých káblov, manuálov, diskiet, CD, prípadne iného príslušenstva a pod.

7.12. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok, a ktorý je dostupný na internetovej stránke Predávajúceho www.HDmobil.sk po kliknutí na časť Informácie, ktorá sa nachádza v spodnej časti stránky, link tu https://www.hdmobil.sk/sk/content/6-reklamacie.

7.13. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

VIII. Vrátenie tovaru - odstúpenie od kúpnej zmluvy, nemožnosť odstúpenia od zmluvy

8.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinnosti Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu prijatú platbu za tovar v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak Kupujúci neprevzal tovar, pričom bol povinný tento tovar prevziať.

8.2. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1písm. a/ zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov , je Kupujúci oprávnený od uzavretej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy bolo Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty/ a zakúpený tovar Kupujúcim vrátený Predávajúcemu v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy. To neplatí pre firemných zákazníkov ktorí uviedli pri objednávke IČO /DIČ /IČ DPH.Firemný zákazníci môžu tovar vrátiť iba po dohode s predávajúcim.
Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť Predávajúcemu.
Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom,keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

- tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
- dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
- tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

8.3. Ak Predávajúci poskytol Kupujúcemu informácie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 8.2., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

8.4. Ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu informácie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa bodu 8.3.,lehotanaodstúpenieodzmluvyuplyniepo12mesiacocha 14dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 8.1.

8.5. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

8.6. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči – emailom, alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na adresu Predávajúceho alebo emailom. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť Formulár na odstúpenie od zmluvy.
Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať údaje požadované vo formulári, a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko Kupujúceho, adresu Kupujúceho, podpis Kupujúceho, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť Kupujúcemu už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a /alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je povinný odstúpením od zmluvy doručiť Predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom, vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o kúpe, dokladu o zaplatení / v prípade, že slúži ako záručný list/ a pod., a to zaslaním alebo privezením na adresu Predávajúceho. Odporúčame tovar poistiť.

8.7. Kupujúci môžeodstúpiťodzmluvy,predmetomktorejjedodanietovaru,ajpredzačatímplynutia lehotynaodstúpenieodzmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

8.8. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne do predajne Predávajúceho na Slovensku, alebo odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho : HDmobil s.r.o. , Mlynská 1472/71,09301, Vranov nad Topľou (tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). Bližšie informácie získa Kupujúci na infolinke (Tel.: +421 950 347 347). V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a ak je to možné, prosíme, aj v pôvodnom obale.

8.9.  Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré Kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Platby budú Kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Namiesto vrátenia platby si môže Kupujúci podľa dohody s Predávajúcim vybrať iný tovar.

8.10. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu všetky platby podľa bodu 8.9. pred tým, ako mu je tovar do Kupujúceho doručený, alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. Platba za tovar bude Kupujúcemu vrátená po doručení tovaru späť adresu Predávajúceho uvedenú v bode 7.4. obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

8.11. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať Predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom tak ako je uvedené v bode 8.6.

8.12. Pri odstúpení od zmluvy Kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred, keďže záleží na hmotnosti, veľkosti tovaru či vzdialenosti, odkiaľ sa tovar posiela a pod.

8.13. V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú z povinností v bode 8.6 obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 8.9. obchodných podmienok Kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.

8.14.Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: (alebo ak bol tovar kupovaný na ičo čiže na firmu!! )

a) poskytnutie služby,ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby,a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorý chce na závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvni ťa ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovar u zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru,ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorý chce na bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predajného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto
služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči,ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

8.15. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

IX. Alternatívne riešenie sporov, sťažnosti a podnety spotrebiteľov

9.1 Kupujúci je oprávnený obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na Predávajúceho je hdmobil@hdmobil.sk. Kupujúci pri podaní návrhu postupuje v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi Kupujúcim a Predávajúcim vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy, resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20,-eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od Kupujúceho poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty, a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí  alternatívneho riešenia sporu.

9.2 Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len „RSO“) na riešenie svojich sporov v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránk eec.europa.eu/consumers/odr . Kupujúci pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažností. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. (Čl. 14 ods.1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) č.524/2013 z 21.mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES)č.2006/2004a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online)(Ú.v.EÚL165,18.6. 2013).

X. Záverečné ustanovenia

10.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho a platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

10.2. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky, Reklamačný poriadok Predávajúceho, poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvyv znení platnom k momentu odoslania objednávky.

10.3. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy). Súhlas Kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho hdmobil@hdmobil.sk alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese Predávajúceho. Podľa ustanovenia § 14 odsek 3 cit. zákona č. 18/2018 Z. z., dotknutá osoba (Kupujúci) má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé(pre viac informácií o spracovaní osobných údajov kliknite nahttps://www.hdmobil.sk/sk/content/7-gdpr-ochrana-osobnych-udajov).

10.4. Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu, že cena za tovar v čase jeho objednávky sa nezmení, za čas odoslania tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy Kupujúceho.

10.5. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

10.6. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru Kupujúcemu /vrátane dňa doručenia/  podľa bodu 6.11. týchto Všeobecných obchodných podmienok do dňa vrátenia  tovaru Predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy Predávajúcemu.

10.7. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom telefonického kontaktu.