Kategorie

Slevy

Informácie

Výrobci

Postup reklamace

Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup:

Kontaktní informace
Odpovědný vedoucí: Dušan Milý
Tel: +421 950 347 347
email : hdmobil@hdmobil.sk


1. Pošlete e-mail (nebo dopis) kde uvedete hlavně typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady.

2. Do 24 hodin (v pracovní dny) Vám budou zaslány informace o dalším postupu (adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejblíže Vašemu bydlišti nebo jiný postup doporučený naším prodejcem). Při uplatňování reklamace je třeba vyplnit průvodní dopis s popisem závady a poslat ho spolu se zbožím. Formulář najdete ZDE . Nezapomeňte k reklamaci přiložit i doklad o koupi (pokladní bloček nebo fakturu) - buď originál vystaven naší společností nebo dobře čitelnou kopii dokladu.
< br /> !!! Při nedodání výše uvedené dokumentace bude reklamace zamítnuta !!!

3. Pošlete zboží na určenou adresu spolu s popisem závady, záručním listem a dokladem o koupi. Ve vlastním zájmu prosím zasílejte reklamované produkty určené servisu přímo na daný servis, v případě zaslání do sídla naší firmy dojde pouze k prodloužení doby vyřízení reklamace z důvodu dodatečné přepravy.

4.PRÍJEM REKLAMACI - Balíky posílejte VÝHRADNĚ na vlastní náklady, Slovensku poštou nebo kurýrem Všechny zásilky posílané kurýrem nebo poštou typu: "hradí příjemce" budeme odmítat a posílat zpět. Zboží Zabalte tak aby nedošlo k jeho poškození. V případě oprávněné reklamace nám zašlete poštou v obálce doklad z pošty a poštovné Vám proplatíme úhradou na účet.
Adresa pro přijímání reklamaci: hdmobil. cz - HDmobil s.r.o. , Mlynská 1472/71 Vranov nad Topľou 093 01.

O přijetí a řešení reklamace Vás budeme informovat telefonicky nebo emailem (podle údajů ve vaší objednávce nebo na reklamačním lístku, neručíme za špatně uvedeny kontaktní údaje.)

Pro případnou vadu výrobku jsou u některých výrobků určené autorizované servisu po území celé ČR. Pokud se obrátíte na jeden z autorizovaných servisů, urychlíte tím vyřízení Vaší reklamace.

Odpovědnost za vady a záruka

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po převzetí zásilky. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně slovenského / českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Zákazník je povinen při převzetí výrobku (osobním i neosobním) zkontrolovat kompletnost balení. Při doručení kurýrem musí kupující sepsat reklamační protokol na místě o nekompletnosti balení. Při osobním odběru je kupující povinen zkontrolovat si obsah balení okamžitě, dodatečné reklamace nebudou akceptovány.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se ani reklamovat.

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce. Záruční doba uvedená na našich stránkách je

určená výhradně pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti. (Nákup na IČ).

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. Rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Pokud takový postup není možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se nedokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:
- bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
- přiměřeným snížením kupní ceny
- náhradním dodáním zboží
- odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat od prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. Na základě toho rozhodnutí bude postupovat dále podle zákona.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Avšak pokud existuje jiný podnikatel určený k opravě (autorizované středisko), který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího blíže, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.

Pokud je k provedení opravy určena jiná osoba (např. Autorizovaný servis), je prodávající povinen přijmout reklamaci. Prodávající je povinen přijmout reklamaci, ale potom ji postoupí autorizovanému středisku. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech na základě vyjádření autorizovaného servisu. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady.